Social distancing from Brexit Deal? Deel IV

In eerdere blogs hebben wij aandacht besteed aan Brexit en het feit dat een goede voorbereiding een hoop problemen en frustraties kan voorkomen bij het handelsverkeer met partners in het Verenigd Koninkrijk (VK). Daarbij zijn we ingegaan op het feit dat aan weerszijden van de grens douaneformaliteiten moeten worden vervuld. Voor goederen die naar het VK uitgevoerd worden en voor goederen die vanuit het VK worden ingevoerd zullen vanaf 1 januari 2021 alle formaliteiten en controles worden verricht, die ook van kracht zijn bij de uit- en invoer van goederen uit andere niet-EU landen.

De invoering van de douaneformaliteiten per 1 januari 2021 is inmiddels een gegeven. Daaraan kan niet meer worden getwijfeld.

Wel staan nog heel veel onderwerpen open in de onderhandelingen. Deze onderwerpen moeten leiden tot een handelsakkoord dat voor beide partijen van voordeel is. De afgelopen maanden waren de geluiden van de officiële onderhandelaars Michel Barnier (voor EU) en David Frost (VK) negatief van toon. Het is dan ook verwonderlijk dat Michel Barnier op 27 juli jl. zich positief heeft uitgelaten naar vertegenwoordigers van verschillende EU Lidstaten over de mogelijkheid van een handelsakkoord met het VK. Daar waar hij een week eerder nog aangaf een handelsovereenkomst oftewel ‘deal’ zeer onwaarschijnlijk te vinden. Inmiddels is echter dat optimisme weer aardig getemperd nu de onderhandelingsronde van augustus geen wezenlijk resultaat heeft opgeleverd.

Enfin, zo lang niet duidelijk is welke kant het op zal gaan, kan een voorbereiding enkel zien op datgene dat wel bekend is. Handelscontracten en – afspraken, die EU en VK ondernemers met elkaar hebben gesloten zullen moeten worden herzien. Herziening van deze contracten kan veelvuldig nodig zijn, omdat bij handel in de interne markt er vaak andere condities worden afgesproken dan bij handel met niet-EU landen. Naast de ondersteuning die we daarbij kunnen bieden kunnen we ook helpen bij de opzet en inrichting van de douaneprocessen. Denk daarbij ook aan begeleiding bij de keuze van aangiftesoftware al dan niet via onze eigen portal. Overigens verliezen we daarbij gevolgen op het gebied van btw, accijns en logistiek niet uit het oog. Dit is een kleine greep uit de onderwerpen waarvoor ondernemers oog moeten hebben om in de paar maanden naar 1 januari toe de nodige maatregelen te nemen. En u weet het, neemt u geen maatregelen dan is de kans reëel dat uw goederen de grens niet over kunnen.

Tussen nu en 1 januari zal duidelijk worden wat de invoerrecht tarieven zullen worden. Met andere woorden is er een handelsovereenkomst of niet. Van belang is dan ook zo snel mogelijk de voorwaarden te kennen om van de voordelen die uit de handelsovereenkomst zullen vloeien gebruik te kunnen maken. Van de andere kant is het belangrijk te weten in het geval dat geen handelsoverkomst wordt bereikt welke tarieven van toepassing zullen zijn. Deze kennis is van belang voor uw bedrijfsresultaat. Het is namelijk heel onwaarschijnlijk dat u de kosten voortvloeiend uit de Brexit (de invoerrechten en douane-afhandelingskosten) voor uw rekening wilt nemen.

Wij kunnen u ook bijstaan door aan de hand van douaneplanning de kosten te minimaliseren of bij het automatiseren van uw douaneprocessen. Wilt u weten hoe wij dat doen. Stuur een email naar info@GRC-customs.com of neem contact op met een van onze medewerkers.

Meer nieuws