Social distancing from Brexit Deal? Deel IV

In eerdere blogs hebben we Brexit besproken en benadrukt dat een goede voorbereiding handelsproblemen met het VK kan voorkomen. Daarbij zijn we ingegaan op het feit dat aan weerszijden van de grens douaneformaliteiten moeten worden vervuld. Vanaf 1 januari 2021 worden formaliteiten en controles toegepast op goederen die naar het VK worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor goederen die vanuit het VK worden ingevoerd, vergelijkbaar met niet-EU landen. Deze voorbereiding is cruciaal, vooral in het kader van een mogelijke handelsovereenkomst (deal).

De invoering van de douaneformaliteiten per 1 januari 2021 is inmiddels een gegeven. Daaraan kan niet meer worden getwijfeld.

Wel staan nog heel veel onderwerpen open in de onderhandelingen. Deze onderwerpen moeten leiden tot een handelsakkoord dat voor beide partijen van voordeel is. De afgelopen maanden waren de officiële onderhandelaars Michel Barnier (voor EU) en David Frost (VK) negatief van toon. Het is dan ook verwonderlijk dat Michel Barnier zich op 27 juli positief heeft uitgelaten naar vertegenwoordigers van verschillende EU Lidstaten over de mogelijkheid van een handelsakkoord met het VK. Daar waar hij een week eerder nog aangaf een handelsovereenkomst oftewel ‘deal’ zeer onwaarschijnlijk te vinden. Inmiddels is echter dat optimisme weer aardig getemperd nu de onderhandelingsronde van augustus geen wezenlijk resultaat heeft opgeleverd.

Voorbereiding en douanecontracten

Zolang de toekomst onzeker is, moeten we ons richten op bekende aspecten bij de voorbereiding. Handelscontracten en – afspraken, die EU en VK ondernemers met elkaar hebben gesloten zullen moeten worden herzien. Contracten moeten vaak herzien worden, omdat interne marktvoorwaarden verschillen van niet-EU handel.

Naast de ondersteuning die we daarbij kunnen bieden kunnen we ook helpen bij de opzet en inrichting van de douaneprocessen. Denk daarbij ook aan begeleiding bij de keuze van aangiftesoftware al dan niet via onze eigen portal. Overigens verliezen we daarbij gevolgen op het gebied van btw, accijns en logistiek niet uit het oog. Dit is een kleine greep uit de onderwerpen waarvoor ondernemers oog moeten hebben om in de paar maanden naar 1 januari toe de nodige maatregelen te nemen. En u weet het, neemt u geen maatregelen dan is de kans reëel dat uw goederen de grens niet over kunnen.

Tarieven en handelsovereenkomsten

Tussen nu en 1 januari zal duidelijk worden wat de invoerrecht tarieven zullen worden. Met andere woorden is er een deal of niet. Van belang is dan ook zo snel mogelijk de voorwaarden te kennen om van de voordelen die uit de handelsovereenkomst zullen vloeien gebruik te kunnen maken. Van de andere kant is het belangrijk te weten in het geval dat geen handelsoverkomst wordt bereikt welke tarieven van toepassing zullen zijn. Deze kennis is van belang voor uw bedrijfsresultaat. Het is namelijk heel onwaarschijnlijk dat u de kosten voortvloeiend uit de Brexit (de invoerrechten en douane-afhandelingskosten) voor uw rekening wilt nemen.

Wij kunnen u ook bijstaan door aan de hand van douaneplanning de kosten te minimaliseren of bij het automatiseren van uw douaneprocessen. Wilt u weten hoe wij dat doen. Stuur een email naar info@GRC-customs.com of neem contact op met een van onze medewerkers.

Meer nieuws