55% CO2 reductie met nieuwe invoerheffing per 2023!

De EU Commissie gaat een nieuwe heffing introduceren die in de Europese Green Deal is aangekondigd. Dit mechanisme is onderdeel van het ‘Fit for 55’ programma en heeft als doel om het EU Emissions Trading System, die moet leiden tot een 55% netto vermindering van CO2 uitstoot, te versterken. Carbon Border Adjustment Mechanism, ookwel CBAM, maakt deel uit van een pakket aan maatregelen voor de totstandbrenging van een klimaatneutrale EU in 2050, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs. Het CBAM gebied wordt gevormd door de EU -lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Noorwegen.

CBAM beoogt zogenaamde koolstoflekkage te voorkomen. Hiermee wordt bedoeld dat productie van goederen wordt verlegd naar landen of regio’s die een minder ambitieus klimaatbeleid hebben dan de EU. Hierdoor kan de hoge klimaatambitie van de Unie alsmede de beoogde vermindering van de wereldwijde emissie, gefrustreerd worden. Het gaat hierbij om landen en gebieden die niet behoren tot het CBAM gebied.

Naar verwachting zal de overgangsperiode van 1 januari 2023 tot eind 2026 zijn. In eerste aanleg richt het CBAM zich op de meest risicovolle goederen voor wat betreft hoge CO2 emissies en koolstoflekkages waaronder cement, ijzer en staal, aluminium, meststoffen en elektriciteit.

Elke lidstaat is gehouden een bevoegde autoriteit aan te wijzen die een nationaal register aanlegt van de in die lidstaat specifiek voor CBAM gemachtigde aangevers. Vanaf januari 2023 zullen importeurs zich moeten gaan registreren en de hoeveelheden genoemde goederen bij gaan houden die zij importeren. Per kwartaal moet een CBAM rapport worden opgesteld. Na de overgangsperiode in 2027 zullen de zogenaamde CBAM rechten ook moeten worden betaald. Deze rechten worden vastgesteld aan de hand van de directe en indirecte broeikasgasemissie, die besloten ligt in een product na het productieproces. Het vaststellen van de verschuldigde bedragen CBAM gebeurt op basis van jaarlijkse CBAM aangiften. De CBAM afdracht vindt plaats door het inleveren van CBAM certificaten die apart moeten worden gekocht. 

Teneinde voorbereid te zijn op de overgangsperiode kan een importeur van de hiervoor genoemde goederen voor januari 2023 het volgende doen:

  1. Zorg voor een registratie als gemachtigde douane-aangever door de nog aan te wijzen CBAM-autoriteit, omdat alleen deze de genoemde goederen mag invoeren.

  2. Wijs een verantwoordelijke functionaris voor CBAM aan in de organisatie. Realiseert u zich daarbij dat hier een compliante houding wordt verwacht dus zorg voor zorgvuldige integratie in de organisatie.

  3. Maak een inventarisatie van de in te voeren goederen om te bepalen of deze onder de werking van CBAM vallen. Let daarbij ook op de plek waar de goederen worden ingekocht. Voor CBAM-goederen moeten de volumes worden gedocumenteerd en de daarin besloten emissies, die worden ingevoerd in de EU.

  4. Inventariseer de bronnen waar de gegevens vandaan komen om het CBAM te kunnen bepalen. Indien kan worden aangetoond dat de CBAM-rechten elders al zijn voldaan is het zaak dit te documenteren om dubbele heffing te voorkomen.

Heeft u vragen over CBAM of wilt u ondersteuning bij de voorbereidende handelingen, stuur dan een bericht aan info@grc-customs.com

Meer nieuws