55% CO2 reductie met nieuwe invoerheffing per 2023!

De EU Commissie gaat in 2023 een nieuwe heffing introduceren die in de Europese Green Deal is aangekondigd. Dit mechanisme is onderdeel van het ‘Fit for 55’ programma. Het doel is om het EU Emissions Trading System te versterken, wat moet leiden tot een 55% netto vermindering van CO2 uitstoot. Carbon Border Adjustment Mechanism, ookwel CBAM, maakt deel uit van een pakket aan maatregelen voor de totstandbrenging van een klimaatneutrale EU in 2050, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs. Het CBAM-gebied omvat de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Noorwegen.

CBAM’s rol in het voorkomen van koolstoflekkage

CBAM beoogt zogenaamde koolstoflekkage te voorkomen. Hiermee wordt het verplaatsen van productie naar regio’s met een minder ambitieus EU-klimaatbeleid bedoeld. Dit kan de hoge klimaatambitie van de Unie, alsmede de beoogde vermindering van de wereldwijde emissie, frustreren. Het gaat hierbij om landen en gebieden die niet behoren tot het CBAM gebied.

Naar verwachting zal de overgangsperiode van 1 januari 2023 tot eind 2026 zijn. In eerste aanleg richt het CBAM zich op de meest risicovolle goederen voor wat betreft hoge CO2 emissies en koolstoflekkages waaronder cement, ijzer en staal, aluminium, meststoffen en elektriciteit.

Elke lidstaat is gehouden een bevoegde autoriteit aan te wijzen die een nationaal register aanlegt van de in die lidstaat specifiek voor CBAM gemachtigde aangevers. Vanaf januari 2023 zullen importeurs zich moeten gaan registreren en de hoeveelheden genoemde goederen bij gaan houden die zij importeren. Per kwartaal moet een CBAM rapport worden opgesteld. Importeurs moeten de zogenaamde CBAM rechten ook betalen na de overgangsperiode in 2027. Deze rechten worden vastgesteld aan de hand van de directe en indirecte broeikasgasemissie, die besloten ligt in een product na het productieproces. Het vaststellen van de verschuldigde bedragen CBAM gebeurt op basis van jaarlijkse CBAM aangiften. Importeurs voeren de CBAM-afdracht uit door CBAM-certificaten in te leveren, die ze apart moeten kopen.

 Voorbereidingen op de Overgangsperiode voor CBAM

Teneinde voorbereid te zijn op de overgangsperiode kan een importeur van de hiervoor genoemde goederen voor januari 2023 het volgende doen:

  1. Zorg voor een registratie als gemachtigde douane-aangever door de nog aan te wijzen CBAM-autoriteit. Alleen deze gemachtigde aangever mag de genoemde goederen invoeren.
  2. Wijs een verantwoordelijke functionaris voor CBAM aan in de organisatie. Daarbij moet worden gerealiseerd dat een compliante houding wordt verwacht. Zorg dus voor een zorgvuldige integratie in de organisatie.
  3. Maak een inventarisatie van de in te voeren goederen om te bepalen of deze onder de werking van CBAM vallen. Let daarbij ook op de plek waar de goederen worden ingekocht. Importeurs moeten de volumes en de daarin besloten emissies van CBAM-goederen documenteren die ze invoeren in de EU.
  4. Inventariseer de bronnen waar de gegevens vandaan komen om het CBAM te kunnen bepalen. . Indien u kunt aantonen dat de CBAM-rechten elders al zijn voldaan, is het noodzakelijk dit te documenteren om dubbele heffing te voorkomen.

Heeft u vragen over CBAM of wilt u ondersteuning bij de voorbereidende handelingen, stuur dan een bericht aan info@grc-customs.com

Meer nieuws