BrexitARE YOU READY?

Health Certificate

Een Babylonische spraakverwarring? Wat moet je doen?

Wanneer men zich verdiept in de regelgeving en de websites bezoekt van relevante instanties, zowel aan de zijde van de EU als het VK, valt het op dat de benamingen voor hetzelfde certificaat uiteenlopen. Waar de één consistent spreekt over bijvoorbeeld het veterinair certificaat heeft de ander het over exportcertificaat of exportgezondheidscertificaat. In het Verenigd Koninkrijk noemt men het (export) health certificate (EHC).

Indien van tevoren niet duidelijk is welke regelgeving van toepassing is op het product, zullen er tientallen Europese verordeningen en honderden bijbehorende pagina’s de revue passeren voordat de van toepassing zijnde regels vergaard zijn. Het moeilijkste komt dan nog; hoe lees je de teksten, wat is de samenhang en hoe interpreteert men wat er staat.

Daarnaast rijst de vraag: hoe weet ik of het VK dezelfde wetgeving hanteert bij deze producten en waar is dit dan vastgelegd – in de wetgeving zelf, elders of allebei? Kan het VK eenzijdig regels veranderen en/of interpreteren ze regels wellicht anders? De wet- en regelgeving laat namelijk nogal wat ruimte voor interpretatie.

Een voorbeeld hiervan is de samengestelde producten, waarvan de definitie luidt: ”voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen die zowel verwerkte producten van dierlijke oorsprong als producten van plantaardige oorsprong bevatten, met inbegrip van levensmiddelen waarbij de verwerking van het primaire product een integrerend deel van de productie van het eindproduct vormt.”

Een definitie die allesbehalve eenduidig is. Er zijn weliswaar handvatten gegeven omtrent hoe dit te interpreteren, maar ook deze handvatten bezigen zeer algemene termen. Of bijvoorbeeld een plantaardige component specifieke kenmerken geeft aan een eindproduct zal in menig geval tot een aardige discussie kunnen leiden.

De maanden april en mei staan in het teken van de grote schoonmaak. Dit geldt ook voor het huishouden van de EU. In april zijn talloze verordeningen met betrekking tot producten van dierlijke oorsprong en samengestelde producten ingetrokken en vervangen door nieuwe. Ook zijn er verschillende aanvullingen gekomen op bestaande verordeningen. Met name voor samengestelde producten leidt dit tot grote wijzigingen.

Indien u niet voor verrassingen wilt komen te staan of de tijd niet heeft u hierin te verdiepen, neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op weg!

april 2021

Final countdown

De afgelopen maanden hebben we u verteld dat een goede voorbereiding een hoop problemen en frustraties kan voorkomen bij het handelsverkeer met uw partners in het Verenigd Koninkrijk (VK). We hebben uiteengezet dat Brexit in ieder geval tot het opnieuw vervullen van douaneformaliteiten leidt. Voor goederen die naar het VK uitgevoerd worden en voor goederen die vanuit het VK worden ingevoerd zullen vanaf 1 januari 2021 alle formaliteiten en controles worden uitgevoerd die ook van kracht zijn bij de uit- en invoer van goederen uit andere niet-EU landen. De vraag of er ook daadwerkelijk invoerrechten zullen worden geheven is afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen in de laatste twee maanden van dit jaar.

Waar zien die onderhandelingen tussen de EU en het VK dan nog op zult u zich wellicht afvragen.

Nog even terug in de recente historie: Begin dit jaar heeft het VK de EU verlaten. Gedurende de transitie-periode, die loopt tot 1 januari 2021, is daar nog niet veel van te merken in het logistieke en handelsverkeer met het VK. Dat zal echter ingrijpend veranderen vanaf 1 januari 2021 en dat staat los van de vraag of er een deal of een no deal komt. De beantwoording hiervan is afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de EU en het VK. De onderhandelaars hebben, na wat geharrewar in oktober, hun gesprekken recent weer opgepikt. Er is nog maar korte tijd om tot een deal te komen. De hernieuwde onderhandelingen kunnen nu nog tot de volgende uitkomsten leiden:

  • Een Handelsoverkomst wordt bereikt, de deal situatie. Op dit moment is niet duidelijk naar welk voorbeeld dat dan zal zijn, bijvoorbeeld CETA, EPA EU-Japan of anderszins. Een deal zal echter de geringste impact hebben voor alle onderwerpen waar over overeenstemming moet worden bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de kwestie Noord IerlandZa, de visserijrechten, de vrachtwagenchauffeurs, de tarieven van de invoerrechten en het realiseren van een level playing field. Dit laatste is van belang voor een eerlijke en veilige handel. Het is van belang dat iedereen die zaken doet met het VK zich realiseert dat ook in de situatie van een deal douaneformaliteiten moeten worden vervuld, want het VK is hoe dan ook geen onderdeel meer van de interne markt.
  • Er is geen Handelsovereenkomst, de no deal situatie. Voor de afwikkeling van douaneformaliteiten is wel duidelijk wat er moet gebeuren: er dienen aangiften te worden gedaan, evenals in de deal situatie, maar er zullen integraal rechten worden geheven. Echter een groot aantal andere onderwerpen zal dan aandacht behoeven, omdat er geen sprake meer is van vrij handelsverkeer en vrij verkeer van personen, zoals binnen de interne markt van de EU wel het geval is.
  • Er wordt een potentiële tussenoplossing bereikt, een gedeeltelijke deal. Dit zou een politieke oplossing kunnen zijn indien men dicht bij een deal is maar nog niet ver genoeg is opgeschoten om tot een afronding te komen voor 1 januari 2021. De EU en het VK zouden dan tijdelijke afspraken kunnen maken over de onderwerpen waarover al wel overeenstemming is bereikt. Het punt van ratificatie in het Europees Parlement en de nationale parlementen kan dan worden uitgesteld, waardoor tijd wordt ‘gekocht’.

Eén ding is zeker: in de aanloop naar het einde van de interim-periode wordt het Brexit-proces steeds spannender. Daarbij komt nog de inschatting van de Brexit-experts dat de uitslag van de verkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika (VS) ook van invloed kan zijn op de wijze waarop het VK op 1 januari 2021 de interim-periode zal willen beëindigen. Men verwacht dat indien president Trump de verkiezingen wint, de premier van het VK, Boris Johnson, aan zal sturen op een no deal Brexit omdat hij verwacht dat hij in die situatie een betere Handelsovereenkomst met de VS zal kunnen afsluiten dan met de EU.

november 2020

Een goede voorbereiding is het halve werk.

In eerdere blogs hebben wij aandacht besteed aan Brexit en het feit dat een goede voorbereiding een hoop problemen en frustraties kan voorkomen bij het handelsverkeer met partners in het Verenigd Koninkrijk (VK). Daarbij zijn we ingegaan op het feit dat aan weerszijden van de grens douaneformaliteiten moeten worden vervuld. Voor goederen die naar het VK uitgevoerd worden en voor goederen die vanuit het VK worden ingevoerd zullen vanaf 1 januari 2021 alle formaliteiten en controles worden verricht, die ook van kracht zijn bij de uit- en invoer van goederen uit andere niet-EU landen.

De invoering van de douaneformaliteiten per 1 januari 2021 is inmiddels een gegeven. Daaraan kan niet meer worden getwijfeld.

Wel staan nog heel veel onderwerpen open in de onderhandelingen. Deze onderwerpen moeten leiden tot een handelsakkoord dat voor beide partijen van voordeel is. De afgelopen maanden waren de geluiden van de officiële onderhandelaars Michel Barnier (voor EU) en David Frost (VK) negatief van toon. Het is dan ook verwonderlijk dat Michel Barnier op 27 juli jl. zich positief heeft uitgelaten naar vertegenwoordigers van verschillende EU Lidstaten over de mogelijkheid van een handelsakkoord met het VK. Daar waar hij een week eerder nog aangaf een handelsovereenkomst oftewel ‘deal’ zeer onwaarschijnlijk te vinden. Inmiddels is echter dat optimisme weer aardig getemperd nu de onderhandelingsronde van augustus geen wezenlijk resultaat heeft opgeleverd.

Enfin, zo lang niet duidelijk is welke kant het op zal gaan, kan een voorbereiding enkel zien op datgene dat wel bekend is. Handelscontracten en – afspraken, die EU en VK ondernemers met elkaar hebben gesloten zullen moeten worden herzien. Herziening van deze contracten kan veelvuldig nodig zijn, omdat bij handel in de interne markt er vaak andere condities worden afgesproken dan bij handel met niet-EU landen. Naast de ondersteuning die we daarbij kunnen bieden kunnen we ook helpen bij de opzet en inrichting van

de douaneprocessen. Denk daarbij ook aan begeleiding bij de keuze van aangiftesoftware al dan niet via onze eigen portal. Overigens verliezen we daarbij gevolgen op het gebied van btw, accijns en logistiek niet uit het oog. Dit is een kleine greep uit de onderwerpen waarvoor ondernemers oog moeten hebben om in de paar maanden naar 1 januari toe de nodige maatregelen te nemen. En u weet het, neemt u geen maatregelen dan is de kans reëel dat uw goederen de grens niet over kunnen.

Tussen nu en 1 januari zal duidelijk worden wat de invoerrecht tarieven zullen worden. Met andere woorden is er een handelsovereenkomst of niet. Van belang is dan ook zo snel mogelijk de voorwaarden te kennen om van de voordelen die uit de handelsovereenkomst zullen vloeien gebruik te kunnen maken. Van de andere kant is het belangrijk te weten in het geval dat geen handelsoverkomst wordt bereikt welke tarieven van toepassing zullen zijn. Deze kennis is van belang voor uw bedrijfsresultaat. Het is namelijk heel onwaarschijnlijk dat u de kosten voortvloeiend uit de Brexit (de invoerrechten en douane-afhandelingskosten) voor uw rekening wilt nemen.

augustus 2020

Deal or no deal!

In de afgelopen maanden hebben wij verschillende keren aandacht besteed aan de onderhandelingen over een handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU. Waren er eerst nog drie smaken; een deal, geen deal of verlenging van de overgangsperiode, inmiddels resteren er nog maar twee. De Britse Minister voor Kabinetszaken, Micheal Gove, heeft formeel aan de EU laten weten dat het VK geen gebruik zal maken van een verdere verlenging van de overgangsperiode. Eind juni zijn de onderhandelingen over een toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het VK voortgezet. Dit keer weer face to face, en dit keer ook met een hogere inzet. Immers, deal of geen deal, per 1 januari 2021 wordt de grens letterlijk en figuurlijk getrokken.

De belangrijkste struikelblokken tijdens de onderhandelingen blijven het zogenaamde ‘level playing field’, waarmee wordt voorkomen dat bedrijven aan de ene zijde een oneerlijk voordeel hebben boven de bedrijven aan de andere zijde, de visserijrechten en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.
Gelet op de geramde standpunten en starheid van beide partijen lijkt een overeenkomst c.q. deal vooralsnog weinig realistisch. Om een overeenkomst tijdig te kunnen ratificeren moet deze al in oktober gereed zijn. Zo niet, dan zullen na 1 januari 2021 de regels van de World Trade Organisation van toepassing zijn op de handel tussen het VK en de EU, met alle consequenties van dien.

Nederlandse ondernemingen, die zakendoen met bedrijven in het VK, en die nog geen voorbereidingen hebben getroffen voor de situatie na 1 januari 2021, doen er goed aan om actie te ondernemen. Ondanks waarschuwingen uit vele hoeken, waaronder wij zelf, is er nog altijd een grote groep bedrijven die onvoldoende voorbereid is.

In veel gevallen moeten namelijk zowel voor inkoop als verkoop maatregelen worden getroffen in de commerciële en contractuele sfeer. Daarnaast moeten voorbereidingen worden getroffen om goederen de EU-VK grens in beide richtingen te kunnen laten passeren. De EU en het VK hebben over de wijze waarop de formaliteiten voor die grenspassage moeten worden uitgevoerd nog steeds verschillende opvattingen.
Het VK heeft bekend gemaakt dat de invoerformaliteiten en invoercontroles stap voor stap zullen worden uitgevoerd, waardoor er meer ruimte wordt gecreëerd om de nieuwe werkwijze gefaseerd en beheersbaar te implementeren.
Voor de EU is het onmogelijk om op dezelfde gefaseerde wijze, en dus met een tijdelijke versoepeling, om te gaan met de wettelijk verplichte douaneformaliteiten, omdat het rekening moet houden met afspraken die zijn gemaakt met andere niet-EU-landen. De EU zal derhalve vanaf 1 januari 2021 overgaan tot handhaving van invoer- en uitvoerformaliteiten (inclusief controles) voor goederen van of naar het VK.
Ondernemingen die nog geen ervaring hebben met het vervullen van douaneformaliteiten voor goederenstromen naar en vanuit de EU staan voor een investering in kennis en middelen. Ook de situatie, waarbij een Nederlandse importeur en/of exporteur de douaneafhandeling heeft uitbesteed aan een douanevertegenwoordiger vraagt aandacht, omdat de formele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid van gegevens, zoals goederencodes, oorsprong en douanewaarde, niet aan deze douanevertegenwoordiger kunnen worden overgedragen.

juli 2020

Een lange adem!

Op vrijdag 15 mei is wederom een week van besprekingen over een post-Brexit handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) afgerond. Er is nauwelijks vooruitgang geboekt en er blijven fundamentele geschillen bestaan. Beide partijen volharden in hun standpunten en verwijten elkaar starheid.

Uiterlijk eind juni moet worden beslist of de overgangstermijn wordt verlengd. Het VK heeft al herhaaldelijk aangegeven niet akkoord te zullen gaan met een verlenging. Dat zou alleen maar een aanhoudende verstoring betekenen voor bedrijven. Gelet op de ernstige recessie waarmee zowel het VK als de EU worden geconfronteerd als gevolg van de Corona-pandemie kun je je afvragen of een chaotische splitsing op 31 december het bedrijfsleven wél gaat helpen.

Normaal gesproken gaan er jaren overheen voordat een handelsovereenkomst tussen twee partijen wordt gesloten. Het VK en de EU hebben precies 11 maanden om de klus te klaren, waarvan er nu dus al ruim drie zijn verstreken zonder werkelijke progressie. Wanneer een verlenging onbespreekbaar blijft dan koersen we zeer waarschijnlijk af op een no deal.

Hoe gaan we nu verder? Enkele data onder elkaar.

We bevinden ons op dit moment in een overgangsperiode die eindigt op 31 december 2020. Deze is gestart nadat het VK op 31 januari 2020 de EU heeft verlaten. Tijdens de overgangsperiode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Om die reden merken bedrijven op dit moment dan ook weinig tot niets van Brexit.

Afgelopen maart zijn er over en weer juridische teksten uitgewisseld voor een toekomstige handelsdeal. Tijdens de geplande onderhandelingsrondes worden deze teksten besproken met als doel tot overeenstemming te komen. De vierde en laatste onderhandelingsronde staat gepland op 1 juni 2020.

Op 1 juli moet bekend zijn of er een deal zal komen of dat er gekozen wordt voor een verlenging van de overgangsperiode. Indien niet wordt gekozen voor een verlenging dan hebben beide partijen daarna tot 31 december de tijd om een eventuele handelsdeal en overige regels voor toekomstige samenwerking te ratificeren.

Een handelsakkoord of niet? In beide gevallen betekent dit dat bedrijven te maken krijgen met douaneformaliteiten. Over een paar weken weten we meer!!

mei 2020

Verlenging overgangsperiode?

Nu door de coronacrisis ook de onderhandelingen over Brexit zijn stilgelegd zou het kunnen zijn dat de overgangsperiode die eindigt op 1 januari 2021 wordt verlengd. Toch zijn er tot nu toe noch vanuit Brussel noch vanuit de Britse overheid geluiden die dat bevestigen. Het is ook niet erg waarschijnlijk dat de EU zelf dat voorstel zal gaan doen. Als er al sprake is van een verlenging dan moet dat initiatief van het Verenigd Koninkrijk komen. Vanuit die gedachte is het denkbaar dat de Britten het alsnog laten aan komen op een no-deal Brexit. Het Verenigd Koninkrijk is door de corona-uitbraak immers al in een zware crisis beland dus hoeveel erger kan deze worden na een no deal Brexit?

Een deal, geen deal of verlenging van de overgangsperiode? Welke smaak het ook wordt, het blijft een feit dat er nog werk aan de winkel is voor veel bedrijven in Nederland en andere EU landen. Wij zien dat een aantal van onze klanten die door Brexit voor het eerst met douaneformaliteiten zullen worden geconfronteerd, en die daarom enige tijd geleden zijn gestart met het inrichten van hun douaneprocessen, die activiteiten gewoon doorzetten. Opvallend is dat er nauwelijks nieuwe bedrijven bijkomen die, met het oog op Brexit, aan de slag gaan met eventuele aanpassingen in hun bedrijfsprocessen. De paniek van een jaar geleden aan de vooravond van Brexit zien wij niet meer terug. Niet vreemd zou je denken omdat door de coronacrisis de tijd even stil lijkt te staan. Maar niets is minder waar. Immers 1 januari 2021 komt elke dag dichterbij.

Voor bedrijven die handelen met het Verenigd Koninkrijk en die nog geen douaneprocessen hebben ingericht, is het de hoogste tijd om hier zonder verder uitstel aan te beginnen. Bij de inrichting van deze processen komt namelijk meer kijken dan je op het eerste gezicht zou denken.

Of je nu zelf douaneaangiften gaat doen of ze laat doen door bijvoorbeeld een douane-expediteur, je zult een deel van je bedrijfsprocessen moeten aanpassen aan de vereisten van de Douane.

Centraal staan daarbij de zogenaamde heffingsgrondslagen, die vooral worden gebruikt voor de vaststelling van de eventuele heffing van invoerrechten, omzetbelasting en de handhaving van handelspolitieke maatregelen. Het is dus van belang om dit als exporteur of importeur goed ingericht te hebben.

We zien in de praktijk dat met name bij de goederenindeling en de vaststelling van de douanewaarde de nodige problemen ontstaan omdat het complexe materie betreft. In het geval van een deal per 1 januari 2021 is het tevens van belang om ook het onderdeel Oorsprong goed geregeld te hebben om onnodige invoerrechten te voorkomen.

Binnen GRC houdt ook Mark Muller, die sinds ruim een jaar als associate partner aan GRC is verbonden, zich naast de algemene douanepraktijk bezig met Brexit-gerelateerde vraagstukken. Hij adviseert en ondersteunt onder andere bij de implementatie van douaneprocessen en het inrichten van douaneroutines. Daarnaast geeft hij trainingen op dit gebied.

Wordt Brexit in de toekomst ook onderdeel van jouw werkelijkheid en kun je niet alle consequenties daarvan overzien, dan is het nu tijd om actie te ondernemen!

april 2020

European flag with face mask